Quảng Cáo dành cho Spa

spa gay SPA SAUNA
spa gay
spa gay
spa gay
spa gay
spa gay
spa gay SPA SAUNA
spa gay
spa gay
spa gay
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA
spa gay
spa gay
spa gay SPA SAUNA
spa gay
spa gay
spa gay
spa gay
spa gay
spa gay
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA
spa gay
spa gay
spa gay SPA SAUNA
spa gay
spa gay
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA
spa gay
spa gay
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA
spa gay
spa gay SPA SAUNA
spa gay SPA SAUNA

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • VUILAM
 • :41:
  41
  41
 • :19:
  19
  19
 • :74:
  74
  74
 • :105:
  105
  105
 • :82:
  82
  82
 • :8:
  8
  8
 • :53:
  53
  53
 • :61:
  61
  61
 • :13:
  13
  13
 • :94:
  94
  94
 • :30:
  30
  30
 • :34:
  34
  34
 • :73:
  73
  73
 • :104:
  104
  104
 • :81:
  81
  81
 • :52:
  52
  52
 • :50:
  50
  50
 • :14:
  14
  14
 • :93:
  93
  93
 • :29:
  29
  29
 • :20:
  20
  20
 • :72:
  72
  72
 • :103:
  103
  103
 • :70:
  70
  70
 • :51:
  51
  51
 • :49:
  49
  49
 • :15:
  15
  15
 • :92:
  92
  92
 • :28:
  28
  28
 • :90:
  90
  90
 • :1:
  1
  1
 • :71:
  71
  71
 • :102:
  102
  102
 • :69:
  69
  69
 • :40:
  40
  40
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :91:
  91
  91
 • :27:
  27
  27
 • :89:
  89
  89
 • :2:
  2
  2
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :68:
  68
  68
 • :39:
  39
  39
 • :47:
  47
  47
 • :17:
  17
  17
 • :80:
  80
  80
 • :26:
  26
  26
 • :88:
  88
  88
 • :3:
  3
  3
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :67:
  67
  67
 • :38:
  38
  38
 • :46:
  46
  46
 • :10:
  10
  10
 • :79:
  79
  79
 • :25:
  25
  25
 • :87:
  87
  87
 • :4:
  4
  4
 • :58:
  58
  58
 • :66:
  66
  66
 • :37:
  37
  37
 • :99:
  99
  99
 • :45:
  45
  45
 • :9:
  9
  9
 • :78:
  78
  78
 • :24:
  24
  24
 • :86:
  86
  86
 • :5:
  5
  5
 • :57:
  57
  57
 • :65:
  65
  65
 • :36:
  36
  36
 • :98:
  98
  98
 • :44:
  44
  44
 • :18:
  18
  18
 • :77:
  77
  77
 • :23:
  23
  23
 • :85:
  85
  85
 • :6:
  6
  6
 • :56:
  56
  56
 • :64:
  64
  64
 • :35:
  35
  35
 • :97:
  97
  97
 • :43:
  43
  43
 • :31:
  31
  31
 • :76:
  76
  76
 • :22:
  22
  22
 • :84:
  84
  84
 • :7:
  7
  7
 • :55:
  55
  55
 • :63:
  63
  63
 • :11:
  11
  11
 • :96:
  96
  96
 • :42:
  42
  42
 • :32:
  32
  32
 • :75:
  75
  75
 • :21:
  21
  21
 • :83:
  83
  83
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :62:
  62
  62
 • :12:
  12
  12
 • :95:
  95
  95